برنده نهایی
3.25 Lara Gut 80.00 Johanna Schnarf
80.00 Nadia Fanchini 80.00 Ragnhild Mowinckel
80.00 Mikaela Shiffrin 100.00 Ramona Siebenhofer
100.00 Tiffany Gauthier 100.00 Francesca Marsaglia
100.00 Romane Miradoli 100.00 Christine Scheyer
100.00 Corinne Suter 150.00 Jasmine Flury
60.00 Tamara Tippler 60.00 Tessa Worley
60.00 Laurenne Ross 3.60 Lindsey Vonn
4.75 Sofia Goggia 6.25 Tina Weirather
11.00 Anna Veith 14.00 Federica Brignone
22.00 Cornelia Huetter 28.00 Viktoria Rebensburg
35.00 Stephanie Venier 40.00 Elena Curtoni
45.00 Nicole Schmidhofer 50.00 Kajsa Kling
15.00 Other