برنده نهایی
2.25 Sara Takanashi 50.00 Irina Avvakumova
50.00 Maja Vtic 35.00 Yuka Seto
30.00 Manuela Malsiner 30.00 Chiara Hoelzl
30.00 Svenja Wuerth 30.00 Ema Klinec
30.00 Jacqueline Seifriedsberger 20.00 Katharina Althaus
12.00 Daniela Iraschko-Stolz 9.00 Carina Vogt
4.50 Maren Lundby 4.00 Yuki Ito
8.00 Other