برنده نهایی
2.75 Russia 301.00 Slovenia
81.00 Slovakia 81.00 Norway
67.00 Germany 25.00 Switzerland
14.00 United States 11.00 Czech Republic
6.50 Finland 4.75 Sweden
4.00 Canada 501.00 South Korea