نتیجه مسابقه
3.00 Porto 3.30 Draw 2.30 Liverpool
شانس دوبرابر
1.60 Porto or Draw 1.30 Porto or Liverpool 1.38 Draw or Liverpool
بالا/پایین
1.04 Over 0.5 2.90 Over 3.5
2.00 Under 2.5 1.75 Over 2.5
3.70 Under 1.5 1.25 Over 1.5
1.13 Under 4.5 5.40 Over 4.5
1.03 Under 5.5 10.00 Over 5.5
9.25 Under 0.5 1.38 Under 3.5
اولین تیم گلزن
2.10 Porto 1.85 Liverpool 11.00 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 1 - 7 140.00 0 - 5
100.00 3 - 4 65.00 2 - 4
45.00 1 - 4 55.00 0 - 4
26.00 2 - 3 18.00 1 - 3
25.00 0 - 3 110.00 1 - 5
150.00 2 - 5 275.00 3 - 5
500.00 0 - 7 500.00 7 - 1
500.00 7 - 0 500.00 6 - 2
500.00 6 - 0 400.00 2 - 6
325.00 1 - 6 400.00 0 - 6
9.00 1 - 2 13.00 0 - 2
9.00 0 - 1 75.00 4 - 2
65.00 4 - 1 90.00 4 - 0
29.00 3 - 2 24.00 3 - 1
35.00 3 - 0 10.50 2 - 1
16.00 2 - 0 125.00 4 - 3
225.00 5 - 0 175.00 5 - 1
200.00 4 - 4 50.00 3 - 3
13.00 2 - 2 6.50 1 - 1
11.00 0 - 0 500.00 6 - 1
400.00 5 - 3 200.00 5 - 2
10.50 1 - 0
هندیکپ
1.04 Porto +3 1.01 Liverpool +3
27.00 Porto -3 8.00 Draw (Porto -2)
1.10 Liverpool +2 13.00 Porto -2
4.50 Draw (Porto -1) 1.38 Liverpool +1
6.25 Porto -1 3.90 Draw (Porto +1)
4.40 Liverpool -1 1.60 Porto +1
6.25 Draw (Porto +2) 9.50 Liverpool -2
1.18 Porto +2 11.00 Draw (Porto +3)
18.00 Liverpool -3 15.00 Draw (Porto -3)
نیمه اول / دو نیمه
4.80 Porto / Porto 13.00 Porto / Draw
24.00 Porto / Liverpool 7.25 Draw / Porto
5.25 Draw / Draw 5.75 Draw / Liverpool
28.00 Liverpool / Porto 13.00 Liverpool / Draw
3.60 Liverpool / Liverpool
نتیجه نیمه اول
3.40 Porto 2.20 Draw 2.80 Liverpool
تعداد گل
3.75 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 2.90 4+ اهداف