نتیجه مسابقه
1.32 Borussia Dortmund 5.00 Draw 7.75 Freiburg
شانس دوبرابر
1.08 Borussia Dortmund or Draw 1.15 Borussia Dortmund or Freiburg 3.05 Draw or Freiburg
بالا/پایین
1.01 Over 0.5 3.35 Over 4.5
1.72 Under 3.5 2.05 Over 3.5
2.75 Under 2.5 1.42 Over 2.5
1.11 Under 5.5 5.90 Over 5.5
5.60 Under 1.5 1.12 Over 1.5
13.00 Under 0.5 1.30 Under 4.5
اولین تیم گلزن
1.32 Borussia Dortmund 3.30 Freiburg 19.00 No Goal
نتیجه دقیق
9.25 1 - 0 50.00 6 - 1
20.00 0 - 0 10.50 1 - 1
15.00 2 - 2 40.00 3 - 3
27.00 0 - 1 45.00 0 - 2
21.00 1 - 2 45.00 1 - 3
40.00 2 - 3 50.00 6 - 0
45.00 5 - 2 27.00 5 - 1
7.75 2 - 0 8.00 2 - 1
9.25 3 - 0 9.50 3 - 1
17.00 3 - 2 14.00 4 - 0
14.00 4 - 1 26.00 4 - 2
60.00 4 - 3 25.00 5 - 0
85.00 6 - 2
هندیکپ
1.07 Borussia Dortmund +1 3.20 Freiburg +1
1.90 Borussia Dortmund -1 4.00 Draw (Borussia Dortmund -2)
1.82 Freiburg +2 3.20 Borussia Dortmund -2
5.50 Draw (Borussia Dortmund -3) 1.32 Freiburg +3
6.00 Borussia Dortmund -3 14.00 Draw (Borussia Dortmund -5)
1.02 Freiburg +5 20.00 Borussia Dortmund -5
8.50 Draw (Borussia Dortmund -4) 1.10 Freiburg +4
11.50 Borussia Dortmund -4 9.25 Draw (Borussia Dortmund +1)
14.00 Freiburg -1 3.70 Draw (Borussia Dortmund -1)
نیمه اول / دو نیمه
1.90 Borussia Dortmund / Borussia Dortmund 17.00 Borussia Dortmund / Draw
50.00 Borussia Dortmund / Freiburg 4.20 Draw / Borussia Dortmund
8.75 Draw / Draw 17.00 Draw / Freiburg
17.00 Freiburg / Borussia Dortmund 17.00 Freiburg / Draw
12.00 Freiburg / Freiburg
نتیجه نیمه اول
1.75 Borussia Dortmund 2.70 Draw 6.00 Freiburg
تعداد گل
5.75 0 - 1 اهداف 2.25 2 - 3 اهداف 2.05 4+ اهداف