نتیجه مسابقه
1.62 Bologna 3.60 Draw 5.25 Benevento
شانس دوبرابر
1.16 Bologna or Draw 1.27 Bologna or Benevento 2.15 Draw or Benevento
بالا/پایین
1.05 Over 0.5 11.00 Over 5.5
1.10 Under 4.5 6.25 Over 4.5
1.32 Under 3.5 3.20 Over 3.5
1.85 Under 2.5 1.90 Over 2.5
3.35 Under 1.5 1.30 Over 1.5
8.50 Under 0.5 1.02 Under 5.5
هندیکپ
1.02 Bologna +2 1.02 Benevento +4
23.00 Bologna -4 8.00 Draw (Bologna -3)
1.11 Benevento +3 12.00 Bologna -3
4.70 Draw (Bologna -2) 1.38 Benevento +2
5.75 Bologna -2 3.30 Draw (Bologna -1)
2.20 Benevento +1 2.85 Bologna -1
6.75 Draw (Bologna +1) 11.50 Benevento -1
1.14 Bologna +1 12.00 Draw (Bologna +2)
23.00 Benevento -2 13.00 Draw (Bologna -4)
اولین تیم گلزن
1.50 Bologna 2.95 Benevento 9.75 No Goal
نتیجه دقیق
6.50 1 - 0 7.00 1 - 1
17.00 2 - 2 70.00 3 - 3
275.00 4 - 4 14.00 0 - 1
30.00 0 - 2 17.00 1 - 2
75.00 0 - 3 55.00 1 - 3
55.00 2 - 3 200.00 0 - 4
150.00 1 - 4 150.00 2 - 4
225.00 3 - 4 500.00 0 - 5
500.00 1 - 5 500.00 2 - 5
10.00 0 - 0 500.00 8 - 0
500.00 7 - 1 7.75 2 - 0
7.75 2 - 1 13.00 3 - 0
13.00 3 - 1 27.00 3 - 2
29.00 4 - 0 30.00 4 - 1
50.00 4 - 2 140.00 4 - 3
70.00 5 - 0 70.00 5 - 1
140.00 5 - 2 325.00 5 - 3
200.00 6 - 0 200.00 6 - 1
325.00 6 - 2 400.00 7 - 0
500.00 2 - 6
تعداد گل
3.30 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 3.25 4+ اهداف
اولین گلزن
6.25 Blerim Dzemaili 6.25 Rodrigo Palacio
6.75 Orji Okwonkwo 40.00 Adam Nagy
14.00 Ledian Memushaj 22.00 Ibrahima Mbaye
50.00 Domenico Maietta 10.50 Cristiano Lombardi
60.00 Gaetano Letizia 45.00 Achraf Lazaar
16.00 Vittorio Parigini 14.00 Andrea Poli
10.50 George Puscas 11.50 Mamadou Kanoute
8.50 Cheik Diabate 27.00 Jean-Claude Billong
10.50 No Goalscorer 22.00 Benito Nicolas Viola
6.25 Simone Verdi 125.00 Lorenzo Venuti
18.00 Vasilis Torosidis 13.00 Saphir Taider
8.50 Ladislav Krejci 28.00 Emil Krafth
50.00 Cheick Keita 27.00 Lorenzo Del Pinto
16.00 Sebastian De Maio 19.00 Marco D'Alessandro
35.00 Lorenzo Crisetig 50.00 Andrea Costa
10.00 Massimo Coda 13.00 Amato Ciciretti
23.00 Danilo Cataldi 10.50 Enrico Brignola
5.75 Mattia Destro 65.00 Gianluca Di Chiara
7.25 Federico Di Francesco 9.50 Pietro Iemmello
35.00 Filip Helander 40.00 Bright Gyamfi
23.00 Giancarlo Gonzalez 9.50 Cesar Falletti
14.00 Erick Pulgar 11.50 Godfred Donsah
13.00 Alessio Donnarumma 29.00 Berat Djimsiti
10.00 Samuel Armenteros
نیمه اول / دو نیمه
2.50 Bologna / Bologna 15.00 Bologna / Draw
45.00 Bologna / Benevento 4.30 Draw / Bologna
5.50 Draw / Draw 11.50 Draw / Benevento
23.00 Benevento / Bologna 15.00 Benevento / Draw
8.50 Benevento / Benevento
گلزن
4.40 Mamadou Kanoute 3.05 Orji Okwonkwo
14.00 Adam Nagy 5.50 Ledian Memushaj
7.50 Ibrahima Mbaye 17.00 Domenico Maietta
4.25 Cristiano Lombardi 19.00 Gaetano Letizia
15.00 Achraf Lazaar 3.60 Ladislav Krejci
2.85 Rodrigo Palacio 5.75 Vittorio Parigini
3.50 Cheik Diabate 9.50 Jean-Claude Billong
7.25 Benito Nicolas Viola 2.85 Simone Verdi
40.00 Lorenzo Venuti 7.00 Vasilis Torosidis
5.00 Saphir Taider 4.10 George Puscas
5.50 Andrea Poli 10.00 Emil Krafth
17.00 Cheick Keita 3.90 Pietro Iemmello
9.50 Lorenzo Del Pinto 6.50 Sebastian De Maio
6.50 Marco D'Alessandro 13.00 Lorenzo Crisetig
16.00 Andrea Costa 4.10 Massimo Coda
4.90 Amato Ciciretti 8.25 Danilo Cataldi
4.25 Enrico Brignola 2.65 Mattia Destro
21.00 Gianluca Di Chiara 11.50 Filip Helander
12.00 Bright Gyamfi 8.25 Giancarlo Gonzalez
4.10 Cesar Falletti 5.50 Erick Pulgar
4.60 Godfred Donsah 4.90 Alessio Donnarumma
10.00 Berat Djimsiti 3.30 Federico Di Francesco
4.10 Samuel Armenteros
آخرین گلزن
12.00 Mamadou Kanoute 7.25 Orji Okwonkwo
40.00 Adam Nagy 15.00 Ledian Memushaj
22.00 Ibrahima Mbaye 50.00 Domenico Maietta
11.50 Cristiano Lombardi 65.00 Gaetano Letizia
50.00 Achraf Lazaar 9.00 Ladislav Krejci
6.50 Rodrigo Palacio 17.00 Vittorio Parigini
15.00 Andrea Poli 9.00 Cheik Diabate
28.00 Jean-Claude Billong 11.00 No Goalscorer
22.00 Benito Nicolas Viola 6.50 Simone Verdi
125.00 Lorenzo Venuti 20.00 Vasilis Torosidis
14.00 Saphir Taider 11.00 George Puscas
29.00 Emil Krafth 50.00 Cheick Keita
28.00 Lorenzo Del Pinto 17.00 Sebastian De Maio
20.00 Marco D'Alessandro 35.00 Lorenzo Crisetig
50.00 Andrea Costa 11.00 Massimo Coda
14.00 Amato Ciciretti 24.00 Danilo Cataldi
11.50 Enrico Brignola 6.00 Mattia Destro
70.00 Gianluca Di Chiara 7.75 Federico Di Francesco
10.00 Pietro Iemmello 35.00 Filip Helander
40.00 Bright Gyamfi 24.00 Giancarlo Gonzalez
10.00 Cesar Falletti 15.00 Erick Pulgar
12.00 Godfred Donsah 14.00 Alessio Donnarumma
30.00 Berat Djimsiti 11.00 Samuel Armenteros
نتیجه نیمه اول
2.20 Bologna 2.20 Draw 5.00 Benevento