نتیجه مسابقه
2.65 Espanyol 3.15 Draw 2.65 Seville
شانس دوبرابر
1.45 Espanyol or Draw 1.35 Espanyol or Seville 1.45 Draw or Seville
بالا/پایین
1.06 Over 0.5 13.00 Over 5.5
1.08 Under 4.5 7.00 Over 4.5
1.27 Under 3.5 3.55 Over 3.5
1.75 Under 2.5 2.00 Over 2.5
3.15 Under 1.5 1.33 Over 1.5
8.00 Under 0.5 1.01 Under 5.5
هندیکپ
1.02 Espanyol +3 5.75 Seville -1
1.45 Espanyol +1 14.00 Draw (Espanyol -3)
1.02 Seville +3 26.00 Espanyol -3
7.25 Draw (Espanyol -2) 1.12 Seville +2
13.00 Espanyol -2 4.10 Draw (Espanyol -1)
1.45 Seville +1 5.75 Espanyol -1
7.25 Draw (Espanyol +2) 13.00 Seville -2
1.12 Espanyol +2 13.00 Draw (Espanyol +3)
25.00 Seville -3 4.10 Draw (Espanyol +1)
اولین تیم گلزن
2.00 Espanyol 2.00 Seville 8.75 No Goal
نتیجه دقیق
8.00 1 - 0 8.00 0 - 1
13.00 0 - 2 9.50 1 - 2
26.00 0 - 3 20.00 1 - 3
28.00 2 - 3 60.00 0 - 4
50.00 1 - 4 65.00 2 - 4
100.00 3 - 4 50.00 3 - 3
13.00 2 - 2 6.00 1 - 1
13.00 2 - 0 9.25 2 - 1
26.00 3 - 0 20.00 3 - 1
27.00 3 - 2 60.00 4 - 0
50.00 4 - 1 65.00 4 - 2
100.00 4 - 3 9.00 0 - 0
110.00 1 - 5
تعداد گل
3.10 0 - 1 اهداف 1.95 2 - 3 اهداف 3.60 4+ اهداف
نیمه اول / دو نیمه
4.30 Espanyol / Espanyol 13.00 Espanyol / Draw
29.00 Espanyol / Seville 6.25 Draw / Espanyol
4.70 Draw / Draw 6.25 Draw / Seville
29.00 Seville / Espanyol 13.00 Seville / Draw
4.30 Seville / Seville
گلزن
9.50 Guilherme Arana 21.00 Javi Lopez
4.20 Oscar Melendo 15.00 Gabriel Mercado
2.65 Gerard Moreno 2.65 Luis Muriel
16.00 Naldo 11.50 Marc Navarro
4.80 Jesus Navas 3.50 Nolito
6.50 Steven N'Zonzi 3.50 Pablo Piatti
9.00 Guido Pizarro 7.75 Marc Roca
9.00 Victor Sanchez 4.20 Pablo Sarabia
5.25 Franco Vazquez 13.00 Didac Vila
2.95 Leo Baptistao 9.50 Clement Lenglet
4.20 Ever Banega 2.40 Wissam Ben Yedder
29.00 Lionel Carole 21.00 Sebastien Corchia
4.60 Joaquín Correa 6.00 Sergi Darder
13.00 Oscar Duarte 15.00 Sergio Escudero
10.00 Javi Fuego 5.25 Ganso
3.40 Sergio Garcia 9.50 Johannes Geis
5.25 Esteban Granero 21.00 Mario Hermoso
4.30 José Manuel Jurado 13.00 Simon Kjaer
6.00 Michael Krohn-Deli 13.00 Sergio Sánchez
اولین گلزن
27.00 Guilherme Arana 10.50 Oscar Melendo
45.00 Gabriel Mercado 5.75 Gerard Moreno
5.75 Luis Muriel 45.00 Naldo
35.00 Marc Navarro 13.00 Jesus Navas
8.50 Nolito 19.00 Steven N'Zonzi
8.50 Pablo Piatti 27.00 Guido Pizarro
22.00 Marc Roca 27.00 Victor Sanchez
10.50 Pablo Sarabia 14.00 Franco Vazquez
40.00 Didac Vila 10.50 No Goalscorer
60.00 Javi Lopez 6.75 Leo Baptistao
29.00 Clement Lenglet 10.50 Ever Banega
5.25 Wissam Ben Yedder 80.00 Lionel Carole
60.00 Sebastien Corchia 11.50 Joaquín Correa
16.00 Sergi Darder 40.00 Oscar Duarte
45.00 Sergio Escudero 29.00 Javi Fuego
14.00 Ganso 8.00 Sergio Garcia
29.00 Johannes Geis 14.00 Esteban Granero
60.00 Mario Hermoso 10.50 José Manuel Jurado
40.00 Simon Kjaer 16.00 Michael Krohn-Deli
40.00 Sergio Sánchez
آخرین گلزن
27.00 Guilherme Arana 60.00 Javi Lopez
10.50 Oscar Melendo 45.00 Gabriel Mercado
5.75 Gerard Moreno 5.75 Luis Muriel
45.00 Naldo 35.00 Marc Navarro
13.00 Jesus Navas 8.50 Nolito
19.00 Steven N'Zonzi 8.50 Pablo Piatti
27.00 Guido Pizarro 22.00 Marc Roca
27.00 Victor Sanchez 10.50 Pablo Sarabia
14.00 Franco Vazquez 40.00 Didac Vila
6.75 Leo Baptistao 29.00 Clement Lenglet
10.50 Ever Banega 5.25 Wissam Ben Yedder
80.00 Lionel Carole 60.00 Sebastien Corchia
11.50 Joaquín Correa 16.00 Sergi Darder
40.00 Oscar Duarte 45.00 Sergio Escudero
29.00 Javi Fuego 14.00 Ganso
8.00 Sergio Garcia 29.00 Johannes Geis
14.00 Esteban Granero 60.00 Mario Hermoso
10.50 José Manuel Jurado 40.00 Simon Kjaer
16.00 Michael Krohn-Deli 40.00 Sergio Sánchez
نتیجه نیمه اول
3.20 Espanyol 2.05 Draw 3.25 Seville