نتیجه مسابقه
1.68 Eibar 3.40 Draw 5.50 Malaga
شانس دوبرابر
1.15 Eibar or Draw 1.30 Eibar or Malaga 2.10 Draw or Malaga
بالا/پایین
1.08 Over 0.5 13.00 Over 5.5
1.06 Under 4.5 8.00 Over 4.5
1.22 Under 3.5 4.00 Over 3.5
1.62 Under 2.5 2.20 Over 2.5
2.80 Under 1.5 1.40 Over 1.5
7.00 Under 0.5 1.01 Under 5.5
هندیکپ
1.02 Eibar +2 1.01 Malaga +4
27.00 Eibar -4 8.50 Draw (Eibar -3)
1.09 Malaga +3 13.00 Eibar -3
4.70 Draw (Eibar -2) 1.35 Malaga +2
6.50 Eibar -2 3.20 Draw (Eibar -1)
2.15 Malaga +1 3.00 Eibar -1
6.50 Draw (Eibar +1) 13.00 Malaga -1
1.14 Eibar +1 13.00 Draw (Eibar +2)
27.00 Malaga -2 15.00 Draw (Eibar -4)
اولین تیم گلزن
1.52 Eibar 3.10 Malaga 7.75 No Goal
نتیجه دقیق
5.25 1 - 0 6.75 1 - 1
17.00 2 - 2 75.00 3 - 3
12.00 0 - 1 26.00 0 - 2
16.00 1 - 2 65.00 0 - 3
45.00 1 - 3 55.00 2 - 3
110.00 1 - 4 7.75 0 - 0
110.00 5 - 2 75.00 5 - 1
7.00 2 - 0 8.25 2 - 1
12.00 3 - 0 14.00 3 - 1
30.00 3 - 2 26.00 4 - 0
30.00 4 - 1 60.00 4 - 2
125.00 4 - 3 60.00 5 - 0
125.00 2 - 4
تعداد گل
2.80 0 - 1 اهداف 1.95 2 - 3 اهداف 4.10 4+ اهداف
نیمه اول / دو نیمه
2.60 Eibar / Eibar 15.00 Eibar / Draw
50.00 Eibar / Malaga 4.20 Draw / Eibar
4.70 Draw / Draw 11.50 Draw / Malaga
26.00 Malaga / Eibar 16.00 Malaga / Draw
9.00 Malaga / Malaga
اولین گلزن
10.50 Ivan Alejo 60.00 Paulo Oliveira
60.00 Ignasi Miquel 27.00 David Lombán
27.00 Zdravko Kuzmanovic 6.25 Kike
16.00 Keko 45.00 David Juncà
60.00 José Ángel 16.00 Javier Ontiveros
8.50 Fabian Orellana 125.00 Miguel Torres
60.00 Roberto Rosales 45.00 Esteban Rolón
60.00 Federico Ricca 22.00 Recio
35.00 Ivan Ramis 9.50 Adalberto Penaranda
29.00 Ruben Pena 9.00 Joan Jordan
40.00 Manuel Iturra 5.25 Charles
11.50 Chory Castro 27.00 Ander Capa
10.50 Alberto Bueno 9.00 Borja Bastón
8.50 Bebe 40.00 Anaitz Arbilla
14.00 Juanpi 100.00 Miguel Cifuentes
22.00 Pape Diop 8.50 Takashi Inui
100.00 Luis Hernandez 40.00 Diego Gonzalez
14.00 Adrian Gonzalez 35.00 Daniel Garcia
16.00 Gonzalo Escalante 5.25 Sergi Enrich
11.50 Youssef En-Nesyri 8.75 No Goalscorer
گلزن
4.40 Ivan Alejo 22.00 José Ángel
19.00 David Juncà 6.25 Keko
2.95 Kike 9.75 Zdravko Kuzmanovic
9.75 David Lombán 21.00 Ignasi Miquel
22.00 Paulo Oliveira 6.00 Javier Ontiveros
3.70 Fabian Orellana 10.50 Ruben Pena
4.10 Adalberto Penaranda 12.00 Ivan Ramis
8.00 Recio 21.00 Federico Ricca
16.00 Esteban Rolón 21.00 Roberto Rosales
3.90 Joan Jordan 14.00 Manuel Iturra
3.70 Takashi Inui 5.50 Juanpi
14.00 Anaitz Arbilla 3.70 Bebe
3.90 Borja Bastón 4.30 Alberto Bueno
10.00 Ander Capa 4.70 Chory Castro
2.65 Charles 35.00 Miguel Cifuentes
8.00 Pape Diop 4.70 Youssef En-Nesyri
2.65 Sergi Enrich 6.50 Gonzalo Escalante
11.50 Daniel Garcia 5.50 Adrian Gonzalez
13.00 Diego Gonzalez 35.00 Luis Hernandez
40.00 Miguel Torres
آخرین گلزن
10.50 Ivan Alejo 60.00 José Ángel
45.00 David Juncà 16.00 Keko
6.25 Kike 27.00 Zdravko Kuzmanovic
27.00 David Lombán 60.00 Ignasi Miquel
60.00 Paulo Oliveira 16.00 Javier Ontiveros
8.50 Fabian Orellana 29.00 Ruben Pena
9.50 Adalberto Penaranda 35.00 Ivan Ramis
22.00 Recio 60.00 Federico Ricca
45.00 Esteban Rolón 60.00 Roberto Rosales
9.00 Joan Jordan 40.00 Manuel Iturra
8.50 Takashi Inui 14.00 Juanpi
40.00 Anaitz Arbilla 8.50 Bebe
9.00 Borja Bastón 10.50 Alberto Bueno
27.00 Ander Capa 11.50 Chory Castro
5.25 Charles 100.00 Miguel Cifuentes
22.00 Pape Diop 11.50 Youssef En-Nesyri
5.25 Sergi Enrich 16.00 Gonzalo Escalante
35.00 Daniel Garcia 14.00 Adrian Gonzalez
40.00 Diego Gonzalez 100.00 Luis Hernandez
125.00 Miguel Torres
نتیجه نیمه اول
2.30 Eibar 2.05 Draw 5.25 Malaga