نتیجه مسابقه
3.75 Sassuolo 3.40 Draw 1.88 Atalanta
شانس دوبرابر
1.85 Sassuolo or Draw 1.28 Sassuolo or Atalanta 1.25 Draw or Atalanta
بالا/پایین
1.04 Over 0.5 10.00 Over 5.5
1.13 Under 4.5 5.40 Over 4.5
1.37 Under 3.5 2.95 Over 3.5
1.95 Under 2.5 1.80 Over 2.5
3.70 Under 1.5 1.25 Over 1.5
9.25 Under 0.5 1.03 Under 5.5
اولین تیم گلزن
2.40 Sassuolo 1.65 Atalanta 11.00 No Goal
نتیجه دقیق
13.00 1 - 0 8.00 0 - 1
10.00 0 - 2 8.25 1 - 2
18.00 0 - 3 15.00 1 - 3
23.00 2 - 3 40.00 0 - 4
35.00 1 - 4 50.00 2 - 4
110.00 3 - 4 100.00 0 - 5
80.00 1 - 5 125.00 2 - 5
275.00 3 - 5 225.00 0 - 6
225.00 1 - 6 225.00 4 - 4
50.00 3 - 3 23.00 2 - 0
13.00 2 - 1 55.00 3 - 0
30.00 3 - 1 35.00 3 - 2
140.00 4 - 0 90.00 4 - 1
90.00 4 - 2 150.00 4 - 3
450.00 5 - 0 325.00 5 - 1
375.00 5 - 2 500.00 5 - 3
11.00 0 - 0 7.00 1 - 1
14.00 2 - 2 325.00 2 - 6
هندیکپ
1.01 Sassuolo +4 1.05 Atalanta +2
17.00 Sassuolo -2 5.50 Draw (Sassuolo -1)
1.24 Atalanta +1 8.25 Sassuolo -1
3.60 Draw (Sassuolo +1) 3.40 Atalanta -1
1.85 Sassuolo +1 5.50 Draw (Sassuolo +2)
7.25 Atalanta -2 1.27 Sassuolo +2
9.25 Draw (Sassuolo +3) 14.00 Atalanta -3
1.07 Sassuolo +3 16.00 Draw (Sassuolo +4)
28.00 Atalanta -4 9.75 Draw (Sassuolo -2)
نیمه اول / دو نیمه
6.00 Sassuolo / Sassuolo 14.00 Sassuolo / Draw
22.00 Sassuolo / Atalanta 9.00 Draw / Sassuolo
5.50 Draw / Draw 4.90 Draw / Atalanta
35.00 Atalanta / Sassuolo 14.00 Atalanta / Draw
2.95 Atalanta / Atalanta
نتیجه نیمه اول
4.00 Sassuolo 2.20 Draw 2.45 Atalanta
تعداد گل
3.70 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 2.90 4+ اهداف