نتیجه مسابقه
1.33 Torino 4.75 Draw 8.00 Benevento
شانس دوبرابر
1.08 Torino or Draw 1.16 Torino or Benevento 3.00 Draw or Benevento
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 8.50 Over 5.5
1.18 Under 4.5 4.50 Over 4.5
1.48 Under 3.5 2.55 Over 3.5
2.20 Under 2.5 1.62 Over 2.5
4.25 Under 1.5 1.20 Over 1.5
11.00 Under 0.5 1.05 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.32 Torino 3.60 Benevento 13.00 No Goal
نتیجه دقیق
7.00 1 - 0 400.00 7-2
450.00 8 - 0 500.00 8 - 1
14.00 0 - 0 10.00 1 - 1
20.00 2 - 2 75.00 3 - 3
325.00 4 - 4 23.00 0 - 1
55.00 0 - 2 24.00 1 - 2
140.00 0 - 3 70.00 1 - 3
65.00 2 - 3 325.00 0 - 4
200.00 1 - 4 200.00 2 - 4
225.00 7 - 1 200.00 7 - 0
7.00 2 - 0 7.75 2 - 1
9.50 3 - 0 11.00 3 - 1
23.00 3 - 2 17.00 4 - 0
19.00 4 - 1 40.00 4 - 2
110.00 4 - 3 35.00 5 - 0
40.00 5 - 1 85.00 5 - 2
225.00 5 - 3 80.00 6 - 0
110.00 6 - 1 200.00 6 - 2
500.00 6 - 3 225.00 3 - 4
هندیکپ
1.07 Torino +1 1.01 Benevento +5
25.00 Torino -5 9.50 Draw (Torino -4)
1.08 Benevento +4 13.00 Torino -4
5.75 Draw (Torino -3) 1.25 Benevento +3
7.25 Torino -3 4.00 Draw (Torino -2)
1.75 Benevento +2 3.50 Torino -2
3.40 Draw (Torino -1) 3.15 Benevento +1
2.00 Torino -1 9.00 Draw (Torino +1)
16.00 Benevento -1 16.00 Draw (Torino -5)
نیمه اول / دو نیمه
1.95 Torino / Torino 17.00 Torino / Draw
55.00 Torino / Benevento 4.00 Draw / Torino
7.25 Draw / Draw 17.00 Draw / Benevento
19.00 Benevento / Torino 18.00 Benevento / Draw
13.00 Benevento / Benevento
نتیجه نیمه اول
1.80 Torino 2.50 Draw 6.50 Benevento
تعداد گل
4.30 0 - 1 اهداف 2.05 2 - 3 اهداف 2.55 4+ اهداف