نتیجه مسابقه
1.16 Napoli 6.50 Draw 14.00 Bologna
شانس دوبرابر
1.02 Napoli or Draw 1.09 Napoli or Bologna 4.50 Draw or Bologna
بالا/پایین
1.01 Over 0.5 6.25 Over 5.5
1.27 Under 4.5 3.55 Over 4.5
1.68 Under 3.5 2.10 Over 3.5
2.65 Under 2.5 1.45 Over 2.5
5.40 Under 1.5 1.13 Over 1.5
13.00 Under 0.5 1.10 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.20 Napoli 4.70 Bologna 18.00 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 2 - 6 40.00 0 - 1
275.00 4 - 4 100.00 3 - 3
27.00 2 - 2 15.00 1 - 1
18.00 0 - 0 500.00 10 - 0
500.00 9-1 375.00 9 - 0
100.00 0 - 2 40.00 1 - 2
500.00 2 - 5 500.00 1 - 5
325.00 3 - 4 325.00 2 - 4
275.00 1 - 4 275.00 0 - 4
100.00 2 - 3 125.00 1 - 3
225.00 0 - 3 500.00 8-2
225.00 8 - 1 200.00 8 - 0
110.00 4 - 3 40.00 4 - 2
15.00 4 - 1 10.50 4 - 0
27.00 3 - 2 10.50 3 - 1
7.00 3 - 0 9.50 2 - 1
6.50 2 - 0 19.00 5 - 0
27.00 5 - 1 275.00 7-2
125.00 7 - 1 85.00 7 - 0
450.00 6 - 3 150.00 6 - 2
60.00 6 - 1 40.00 6 - 0
250.00 5 - 3 70.00 5 - 2
8.50 1 - 0
هندیکپ
1.52 Napoli -1 1.01 Bologna +6
25.00 Napoli -6 10.50 Draw (Napoli -5)
1.06 Bologna +5 14.00 Napoli -5
6.75 Draw (Napoli -4) 1.19 Bologna +4
8.00 Napoli -4 4.60 Draw (Napoli -3)
1.55 Bologna +3 4.10 Napoli -3
3.80 Draw (Napoli -2) 2.35 Bologna +2
2.35 Napoli -2 4.00 Draw (Napoli -1)
4.90 Bologna +1 17.00 Draw (Napoli -6)
نیمه اول / دو نیمه
1.55 Napoli / Napoli 23.00 Napoli / Draw
80.00 Napoli / Bologna 4.00 Draw / Napoli
10.00 Draw / Draw 28.00 Draw / Bologna
20.00 Bologna / Napoli 24.00 Bologna / Draw
22.00 Bologna / Bologna
نتیجه نیمه اول
1.50 Napoli 2.95 Draw 9.50 Bologna
تعداد گل
5.50 0 - 1 اهداف 2.20 2 - 3 اهداف 2.10 4+ اهداف