نتیجه مسابقه
2.65 Crotone 3.10 Draw 2.55 Cagliari
شانس دوبرابر
1.48 Crotone or Draw 1.35 Crotone or Cagliari 1.42 Draw or Cagliari
بالا/پایین
1.06 Over 0.5 13.00 Over 5.5
1.08 Under 4.5 7.00 Over 4.5
1.27 Under 3.5 3.55 Over 3.5
1.72 Under 2.5 2.05 Over 2.5
3.05 Under 1.5 1.35 Over 1.5
8.00 Under 0.5 1.01 Under 5.5
اولین تیم گلزن
2.00 Crotone 2.00 Cagliari 8.75 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 1 - 7 65.00 0 - 4
35.00 2 - 3 22.00 1 - 3
27.00 0 - 3 10.00 1 - 2
13.00 0 - 2 8.50 0 - 1
300.00 4 - 4 65.00 1 - 4
80.00 2 - 4 140.00 3 - 4
500.00 0 - 7 500.00 2 - 6
500.00 1 - 6 500.00 0 - 6
500.00 3 - 5 275.00 2 - 5
200.00 1 - 5 225.00 0 - 5
55.00 3 - 3 14.00 2 - 2
80.00 4 - 2 60.00 4 - 1
70.00 4 - 0 35.00 3 - 2
22.00 3 - 1 30.00 3 - 0
10.00 2 - 1 14.00 2 - 0
140.00 4 - 3 225.00 5 - 0
200.00 5 - 1 6.25 1 - 1
9.00 0 - 0 500.00 7 - 1
500.00 6 - 2 500.00 6 - 1
500.00 6 - 0 500.00 5 - 3
275.00 5 - 2 8.50 1 - 0
هندیکپ
1.02 Crotone +3 1.02 Cagliari +3
27.00 Crotone -3 7.50 Draw (Crotone -2)
1.11 Cagliari +2 13.00 Crotone -2
4.10 Draw (Crotone -1) 1.42 Cagliari +1
6.00 Crotone -1 4.00 Draw (Crotone +1)
5.50 Cagliari -1 1.48 Crotone +1
7.25 Draw (Crotone +2) 12.00 Cagliari -2
1.13 Crotone +2 13.00 Draw (Crotone +3)
24.00 Cagliari -3 14.00 Draw (Crotone -3)
نیمه اول / دو نیمه
4.40 Crotone / Crotone 13.00 Crotone / Draw
28.00 Crotone / Cagliari 6.25 Draw / Crotone
4.70 Draw / Draw 6.25 Draw / Cagliari
29.00 Cagliari / Crotone 13.00 Cagliari / Draw
4.25 Cagliari / Cagliari
نتیجه نیمه اول
3.25 Crotone 2.05 Draw 3.20 Cagliari
تعداد گل
3.05 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 3.60 4+ اهداف