نتیجه مسابقه
1.28 Fiorentina 4.90 Draw 10.00 Verona
شانس دوبرابر
1.05 Fiorentina or Draw 1.15 Fiorentina or Verona 3.40 Draw or Verona
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 7.50 Over 5.5
1.20 Under 4.5 4.25 Over 4.5
1.53 Under 3.5 2.40 Over 3.5
2.30 Under 2.5 1.58 Over 2.5
4.50 Under 1.5 1.18 Over 1.5
11.00 Under 0.5 1.07 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.28 Fiorentina 4.00 Verona 13.00 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 2 - 6 55.00 0 - 2
26.00 0 - 1 325.00 4 - 4
80.00 3 - 3 22.00 2 - 2
11.00 1 - 1 16.00 0 - 0
500.00 9 - 0 27.00 1 - 2
150.00 0 - 3 85.00 1 - 3
500.00 2 - 5 500.00 1 - 5
500.00 0 - 5 250.00 3 - 4
250.00 2 - 4 250.00 1 - 4
275.00 0 - 4 70.00 2 - 3
400.00 8 - 1 325.00 8 - 0
375.00 7-2 40.00 4 - 2
17.00 4 - 1 14.00 4 - 0
23.00 3 - 2 10.50 3 - 1
8.25 3 - 0 7.75 2 - 1
6.75 2 - 0 100.00 4 - 3
27.00 5 - 0 35.00 5 - 1
200.00 7 - 1 140.00 7 - 0
500.00 6 - 3 175.00 6 - 2
75.00 6 - 1 60.00 6 - 0
250.00 5 - 3 80.00 5 - 2
7.00 1 - 0
هندیکپ
1.04 Fiorentina +1 1.02 Verona +5
19.00 Fiorentina -5 8.25 Draw (Fiorentina -4)
1.11 Verona +4 11.00 Fiorentina -4
5.25 Draw (Fiorentina -3) 1.35 Verona +3
5.75 Fiorentina -3 3.90 Draw (Fiorentina -2)
1.90 Verona +2 3.00 Fiorentina -2
3.70 Draw (Fiorentina -1) 3.50 Verona +1
1.80 Fiorentina -1 10.50 Draw (Fiorentina +1)
19.00 Verona -1 13.00 Draw (Fiorentina -5)
نیمه اول / دو نیمه
1.82 Fiorentina / Fiorentina 19.00 Fiorentina / Draw
65.00 Fiorentina / Verona 3.90 Draw / Fiorentina
7.25 Draw / Draw 21.00 Draw / Verona
20.00 Verona / Fiorentina 20.00 Verona / Draw
16.00 Verona / Verona
نتیجه نیمه اول
1.70 Fiorentina 2.55 Draw 7.75 Verona
تعداد گل
4.60 0 - 1 اهداف 2.10 2 - 3 اهداف 2.40 4+ اهداف