نتیجه مسابقه
8.25 Chievo 4.50 Draw 1.35 Juventus
شانس دوبرابر
2.95 Chievo or Draw 1.17 Chievo or Juventus 1.08 Draw or Juventus
بالا/پایین
1.03 Over 0.5 9.25 Over 5.5
1.16 Under 4.5 4.80 Over 4.5
1.43 Under 3.5 2.70 Over 3.5
2.10 Under 2.5 1.68 Over 2.5
4.00 Under 1.5 1.22 Over 1.5
10.00 Under 0.5 1.04 Under 5.5
اولین تیم گلزن
3.60 Chievo 1.35 Juventus 12.00 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 0 - 9 40.00 0 - 5
110.00 3 - 4 40.00 2 - 4
20.00 1 - 4 17.00 0 - 4
24.00 2 - 3 11.00 1 - 3
9.50 0 - 3 45.00 1 - 5
90.00 2 - 5 275.00 3 - 5
500.00 1 - 8 450.00 0 - 8
500.00 2-7 250.00 1 - 7
200.00 0 - 7 225.00 2 - 6
100.00 1 - 6 85.00 0 - 6
7.75 1 - 2 6.75 0 - 2
225.00 4 - 2 225.00 4 - 1
275.00 4 - 0 70.00 3 - 2
75.00 3 - 1 140.00 3 - 0
24.00 2 - 1 50.00 2 - 0
250.00 4 - 3 500.00 5 - 0
500.00 5 - 1 6.75 0 - 1
275.00 4 - 4 85.00 3 - 3
19.00 2 - 2 9.75 1 - 1
13.00 0 - 0 500.00 6 - 2
500.00 5 - 2 22.00 1 - 0
هندیکپ
1.01 Chievo +5 1.06 Juventus +1
17.00 Chievo -1 3.50 Draw (Chievo +1)
2.00 Juventus -1 3.05 Chievo +1
4.00 Draw (Chievo +2) 3.60 Juventus -2
1.72 Chievo +2 5.75 Draw (Chievo +3)
7.25 Juventus -3 1.25 Chievo +3
9.50 Draw (Chievo +4) 13.00 Juventus -4
1.08 Chievo +4 16.00 Draw (Chievo +5)
25.00 Juventus -5 9.00 Draw (Chievo -1)
نیمه اول / دو نیمه
13.00 Chievo / Chievo 18.00 Chievo / Draw
20.00 Chievo / Juventus 17.00 Draw / Chievo
7.00 Draw / Draw 3.90 Draw / Juventus
60.00 Juventus / Chievo 18.00 Juventus / Draw
1.95 Juventus / Juventus
نتیجه نیمه اول
6.50 Chievo 2.45 Draw 1.82 Juventus
تعداد گل
4.00 0 - 1 اهداف 2.05 2 - 3 اهداف 2.70 4+ اهداف