نتیجه مسابقه
2.75 Milan 3.30 Draw 2.35 Lazio
شانس دوبرابر
1.55 Milan or Draw 1.30 Milan or Lazio 1.42 Draw or Lazio
بالا/پایین
1.03 Over 0.5 9.25 Over 5.5
1.14 Under 4.5 5.20 Over 4.5
1.40 Under 3.5 2.80 Over 3.5
2.00 Under 2.5 1.75 Over 2.5
3.80 Under 1.5 1.24 Over 1.5
10.00 Under 0.5 1.04 Under 5.5
اولین تیم گلزن
2.05 Milan 1.88 Lazio 11.50 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 1 - 7 65.00 0 - 4
24.00 2 - 3 18.00 1 - 3
25.00 0 - 3 9.25 1 - 2
14.00 0 - 2 10.00 0 - 1
175.00 4 - 4 45.00 1 - 4
65.00 2 - 4 100.00 3 - 4
500.00 0 - 7 375.00 2 - 6
350.00 1 - 6 375.00 0 - 6
275.00 3 - 5 150.00 2 - 5
125.00 1 - 5 140.00 0 - 5
45.00 3 - 3 12.00 2 - 2
6.75 1 - 1 70.00 4 - 2
55.00 4 - 1 75.00 4 - 0
25.00 3 - 2 21.00 3 - 1
30.00 3 - 0 10.00 2 - 1
16.00 2 - 0 100.00 4 - 3
225.00 5 - 0 150.00 5 - 1
11.00 0 - 0 500.00 7 - 1
500.00 7 - 0 500.00 6 - 2
375.00 6 - 1 500.00 6 - 0
325.00 5 - 3 175.00 5 - 2
11.00 1 - 0
هندیکپ
1.03 Milan +3 1.02 Lazio +3
25.00 Milan -3 7.75 Draw (Milan -2)
1.11 Lazio +2 13.00 Milan -2
4.30 Draw (Milan -1) 1.42 Lazio +1
5.75 Milan -1 4.00 Draw (Milan +1)
4.70 Lazio -1 1.55 Milan +1
6.75 Draw (Milan +2) 10.00 Lazio -2
1.16 Milan +2 11.50 Draw (Milan +3)
19.00 Lazio -3 14.00 Draw (Milan -3)
نیمه اول / دو نیمه
4.50 Milan / Milan 13.00 Milan / Draw
24.00 Milan / Lazio 6.75 Draw / Milan
5.25 Draw / Draw 6.00 Draw / Lazio
27.00 Lazio / Milan 13.00 Lazio / Draw
3.80 Lazio / Lazio
نتیجه نیمه اول
3.20 Milan 2.20 Draw 2.90 Lazio
تعداد گل
3.90 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 2.80 4+ اهداف