نتیجه مسابقه
1.35 Roma 4.75 Draw 7.75 Sampdoria
شانس دوبرابر
1.08 Roma or Draw 1.17 Roma or Sampdoria 2.95 Draw or Sampdoria
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 7.50 Over 5.5
1.22 Under 4.5 4.00 Over 4.5
1.58 Under 3.5 2.30 Over 3.5
2.40 Under 2.5 1.53 Over 2.5
4.80 Under 1.5 1.16 Over 1.5
11.00 Under 0.5 1.07 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.32 Roma 3.50 Sampdoria 14.00 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 5 - 4 23.00 1 - 2
55.00 0 - 2 24.00 0 - 1
275.00 4 - 4 65.00 3 - 3
18.00 2 - 2 10.00 1 - 1
15.00 0 - 0 500.00 9 - 0
125.00 0 - 3 65.00 1 - 3
500.00 2 - 6 500.00 2 - 5
500.00 1 - 5 500.00 0 - 5
175.00 3 - 4 150.00 2 - 4
175.00 1 - 4 300.00 0 - 4
55.00 2 - 3 500.00 8 - 1
375.00 8 - 0 90.00 4 - 3
35.00 4 - 2 17.00 4 - 1
17.00 4 - 0 22.00 3 - 2
10.50 3 - 1 9.50 3 - 0
8.00 2 - 1 7.50 2 - 0
35.00 5 - 0 35.00 5 - 1
375.00 7-2 225.00 7 - 1
200.00 7 - 0 375.00 6 - 3
150.00 6 - 2 85.00 6 - 1
80.00 6 - 0 175.00 5 - 3
75.00 5 - 2 8.25 1 - 0
هندیکپ
1.07 Roma +1 1.02 Sampdoria +5
23.00 Roma -5 9.25 Draw (Roma -4)
1.09 Sampdoria +4 12.00 Roma -4
5.75 Draw (Roma -3) 1.27 Sampdoria +3
6.75 Roma -3 4.10 Draw (Roma -2)
1.75 Sampdoria +2 3.40 Roma -2
3.60 Draw (Roma -1) 3.05 Sampdoria +1
2.00 Roma -1 9.25 Draw (Roma +1)
15.00 Sampdoria -1 15.00 Draw (Roma -5)
نیمه اول / دو نیمه
1.95 Roma / Roma 17.00 Roma / Draw
55.00 Roma / Sampdoria 4.10 Draw / Roma
7.50 Draw / Draw 17.00 Draw / Sampdoria
19.00 Sampdoria / Roma 17.00 Sampdoria / Draw
12.00 Sampdoria / Sampdoria
نتیجه نیمه اول
1.80 Roma 2.55 Draw 6.25 Sampdoria
تعداد گل
4.80 0 - 1 اهداف 2.15 2 - 3 اهداف 2.30 4+ اهداف