برنده مسابقه
1.85 Mensur Suljovic 1.85 Michael Smith