برنده مسابقه
1.16 Gary Anderson 4.50 Benito Van De Pas