برنده نهایی
9.00 Essex 35.00 Lancashire
1.52 Surrey 6.00 Nottinghamshire
28.00 Yorkshire 28.00 Hampshire
7.00 Somerset 200.00 Worcestershire