برنده نهایی
1.01 Jonathan Rea 100.00 Marco Melandri
50.00 Tom Sykes 15.00 Chaz Davies
250.00 Xavi Fores 50.00 Michael van der Mark