برنده نهایی
1.00 Manchester City 150.00 Manchester United
500.00 Tottenham 500.00 Liverpool
قرار ۱-۴
3.00 Chelsea 1.01 Manchester United
1.17 Tottenham 1.10 Liverpool
80.00 Arsenal