برنده نهایی
1.14 Jorge Martin 50.00 Enea Bastianini
40.00 Aron Canet 40.00 Fabio Di Giannatonio
250.00 Gabriel Rodrigo 5.50 Marco Bezzecchi