برنده نهایی
1.20 Jorge Martin 150.00 Tatsuki Suzuki
500.00 Jaume Masia 400.00 Alonso Lopez
3000.00 Dennis Foggia 3000.00 Darryn Binder
100.00 Jakub Kornfeil 400.00 Albert Arenas
3000.00 Makar Yurchenko 500.00 Adam Norrodin
700.00 Kaito Toba 3000.00 Nakarin Atiraphuvapat
400.00 Ayumu Sasaki 500.00 Tony Arbolino
100.00 Marcos Ramirez 12.00 Enea Bastianini
20.00 Aron Canet 12.00 Fabio Di Giannatonio
80.00 Andrea Migno 400.00 John Mcphee
100.00 Niccolo Antonelli 400.00 Nicolo Bulega
80.00 Gabriel Rodrigo 4.00 Marco Bezzecchi
150.00 Lorenzo Dalla Porta 100.00 Philipp Oettl
3000.00 Kazuka Mazaki