نتیجه مسابقه
3.90 Sopron W. 13.00 Draw 1.22 Yakin Dogu Universitesi W.
برنده مسابقه
3.85 Sopron W. 1.22 Yakin Dogu Universitesi W.
امتیاز کل
1.85 Over 138 1.85 Under 138
هندیکپ
1.85 Sopron W. +8 1.85 Yakin Dogu Universitesi W. -8