برنده نهایی
3.50 Brazil 70.00 Netherlands
125.00 Cuba 125.00 Finland
300.00 Australia 500.00 China
500.00 Japan 1500.00 Egypt
1500.00 Tunisia 3000.00 Dominican Republic
3000.00 Puerto Rico 40.00 Iran
40.00 Canada 3.80 France
6.00 Russia 6.50 Italy
10.00 United States 11.00 Serbia
13.00 Poland 30.00 Bulgaria
35.00 Slovenia 40.00 Argentina
40.00 Belgium 3000.00 Cameroon