برنده نهایی
4.00 China W. 200.00 Dominican Republic W.
200.00 Thailand W. 250.00 Argentina W.
500.00 Canada W. 500.00 Cuba W.
500.00 Puerto Rico W. 1000.00 Kazakhstan W.
1000.00 Kenya W. 1500.00 Mexico W.
2000.00 Cameroon W. 150.00 Germany W.
150.00 Korea W. 6.00 Brazil W.
3.50 United States W. 4.00 Serbia W.
15.00 Russia W. 15.00 Italy W.
13.00 Netherlands W. 30.00 Japan W.
25.00 Turkey W. 80.00 Azerbaijan W.
80.00 Bulgaria W. 2000.00 Trinidad & Tobago W.
Place 1-2
1.85 China W. 80.00 Thailand W.
40.00 Dominican Republic W. 90.00 Argentina W.
125.00 Puerto Rico W. 125.00 Cuba W.
125.00 Canada W. 150.00 Kenya W.
150.00 Kazakhstan W. 180.00 Mexico W.
200.00 Trinidad & Tobago W. 35.00 Germany W.
50.00 Korea W. 2.50 Brazil W.
1.72 United States W. 1.85 Serbia W.
4.75 Russia W. 4.75 Italy W.
4.50 Netherlands W. 10.00 Turkey W.
11.00 Japan W. 35.00 Azerbaijan W.
40.00 Bulgaria W. 200.00 Cameroon W.