برنده نهایی
2.90 China W. 200.00 Dominican Republic W.
200.00 Thailand W. 250.00 Argentina W.
500.00 Canada W. 500.00 Cuba W.
500.00 Puerto Rico W. 1000.00 Kazakhstan W.
1000.00 Kenya W. 1500.00 Mexico W.
2000.00 Cameroon W. 150.00 Germany W.
85.00 Korea W. 3.25 Brazil W.
4.50 United States W. 5.00 Serbia W.
12.00 Russia W. 20.00 Italy W.
20.00 Netherlands W. 25.00 Japan W.
30.00 Turkey W. 70.00 Azerbaijan W.
75.00 Bulgaria W. 2000.00 Trinidad & Tobago W.