برنده نهایی
1.25 Juventus 500.00 Sassuolo
1000.00 Genoa 1000.00 Cagliari
2000.00 SPAL 1000.00 Udinese
2000.00 Chievo 1000.00 Parma
2000.00 Empoli 2000.00 Bologna
500.00 Torino 6.00 Napoli
25.00 Roma 25.00 Inter Milan
25.00 Milan 100.00 Lazio
250.00 Sampdoria 250.00 Atalanta
150.00 Fiorentina 2000.00 Frosinone
قرار ۱-۴
1.01 Juventus 50.00 Genoa
250.00 Bologna 30.00 Sassuolo
250.00 Chievo 100.00 Cagliari
250.00 Empoli 250.00 Parma
150.00 SPAL 75.00 Udinese
25.00 Torino 1.20 Napoli
1.65 Roma 1.65 Inter Milan
1.75 Milan 3.25 Lazio
13.00 Atalanta 8.00 Fiorentina
17.00 Sampdoria 500.00 Frosinone