برنده نهایی
2.65 Serbia 650.00 Georgia
650.00 Turkey 400.00 Slovakia
200.00 Germany 200.00 Romania
200.00 Netherlands 100.00 France
70.00 Russia 15.00 Montenegro
12.00 Greece 10.00 Italy
10.00 Hungary 8.00 Spain
3.30 Croatia 750.00 Malta