برنده نهایی
2.95 Canada 1001.00 Italy
601.00 Austria 301.00 France
76.00 Norway 76.00 Latvia
51.00 Germany 51.00 Denmark
26.00 Slovakia 21.00 Switzerland
12.00 United States 12.00 Czech Republic
8.00 Finland 4.50 Russia
4.00 Sweden 1501.00 Great Britain