نتیجه مسابقه
2.25 Angers 3.15 Draw 3.25 Nimes
شانس دوبرابر
1.38 Angers or Draw 1.40 Angers or Nimes 1.68 Draw or Nimes
بالا/پایین
1.10 Over 0.5 22.00 Over 5.5
1.09 Under 4.5 10.00 Over 4.5
1.25 Under 3.5 4.40 Over 3.5
1.68 Under 2.5 2.35 Over 2.5
3.10 Under 1.5 1.45 Over 1.5
9.00 Under 0.5 1.03 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.82 Angers 2.25 Nimes 9.00 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
22.00 Other 20.00 0 - 2
5.50 0 - 1 101.00 2 - 2
8.00 1 - 1 2.45 0 - 0
26.00 2 - 1 12.00 2 - 0
4.40 1 - 0 35.00 1 - 2
هندیکپ
1.38 Angers +1 6.75 Draw (Angers -2)
11.50 Angers -2 25.00 Nimes -2
10.50 Draw (Angers +2) 1.07 Angers +2
1.68 Nimes +1 3.90 Draw (Angers -1)
4.50 Angers -1 7.50 Nimes -1
4.70 Draw (Angers +1) 1.17 Nimes +2
تعداد گل
22.00 6+ 3.10 0 - 1
1.85 2 - 3 4.40 4 - 5
نیمه اول / دو نیمه
3.60 Angers / Angers 4.70 Draw / Angers
24.00 Nimes / Angers 13.00 Angers / Draw
4.30 Draw / Draw 13.00 Nimes / Draw
29.00 Angers / Nimes 6.25 Draw / Nimes
5.50 Nimes / Nimes
نتیجه نیمه اول
2.95 Angers 1.95 Draw 3.90 Nimes
First Goal Time
9.00 No Goal 15.00 71-80 minute
11.50 61-70 minute 9.00 51-60 minute
6.75 41-50 minute 6.00 31-40 minute
4.90 21-30 minute 4.10 11-20 minute
3.90 1-10 minute 15.00 81 minute - Full-Time