نتیجه مسابقه
3.30 Nantes 3.25 Draw 2.15 Monaco
شانس دوبرابر
1.72 Nantes or Draw 1.38 Nantes or Monaco 1.35 Draw or Monaco
بالا/پایین
1.08 Over 0.5 18.00 Over 5.5
1.11 Under 4.5 8.25 Over 4.5
1.32 Under 3.5 3.80 Over 3.5
1.82 Under 2.5 2.15 Over 2.5
3.50 Under 1.5 1.38 Over 1.5
10.50 Under 0.5 1.04 Under 5.5
اولین تیم گلزن
2.25 Nantes 1.78 Monaco 10.50 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
18.00 Other 11.00 0 - 2
4.30 0 - 1 90.00 2 - 2
7.60 1 - 1 2.65 0 - 0
30.00 2 - 1 19.00 2 - 0
5.75 1 - 0 23.00 1 - 2
هندیکپ
1.72 Nantes +1 10.50 Draw (Nantes -2)
25.00 Nantes -2 10.00 Monaco -2
6.25 Draw (Nantes +2) 1.20 Nantes +2
1.35 Monaco +1 4.90 Draw (Nantes -1)
7.50 Nantes -1 4.10 Monaco -1
3.90 Draw (Nantes +1) 1.07 Monaco +2
تعداد گل
18.00 6+ 3.50 0 - 1
1.85 2 - 3 3.90 4 - 5
نیمه اول / دو نیمه
5.50 Nantes / Nantes 6.50 Draw / Nantes
29.00 Monaco / Nantes 13.00 Nantes / Draw
4.60 Draw / Draw 13.00 Monaco / Draw
23.00 Nantes / Monaco 4.70 Draw / Monaco
3.30 Monaco / Monaco
نتیجه نیمه اول
3.90 Nantes 2.05 Draw 2.75 Monaco
First Goal Time
10.50 No Goal 16.00 71-80 minute
12.00 61-70 minute 9.00 51-60 minute
6.75 41-50 minute 6.00 31-40 minute
4.80 21-30 minute 3.90 11-20 minute
3.70 1-10 minute 16.00 81 minute - Full-Time