نتیجه مسابقه
2.45 Freiburg 3.15 Draw 2.90 Eintracht Frankfurt
شانس دوبرابر
1.45 Freiburg or Draw 1.40 Freiburg or Eintracht Frankfurt 1.60 Draw or Eintracht Frankfurt
بالا/پایین
1.09 Over 0.5 19.00 Over 5.5
1.11 Under 4.5 8.75 Over 4.5
1.30 Under 3.5 4.00 Over 3.5
1.78 Under 2.5 2.20 Over 2.5
3.30 Under 1.5 1.38 Over 1.5
10.00 Under 0.5 1.03 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.90 Freiburg 2.10 Eintracht Frankfurt 10.00 No Goal
نتیجه دقیق
8.50 1 - 0 14.00 0 - 2
10.50 1 - 2 35.00 0 - 3
27.00 1 - 3 40.00 2 - 3
125.00 0 - 4 90.00 1 - 4
140.00 2 - 4 300.00 3 - 4
275.00 4 - 3 800.00 4 - 4
9.50 0 - 1 80.00 3 - 3
11.00 2 - 0 9.50 2 - 1
25.00 3 - 0 21.00 3 - 1
35.00 3 - 2 75.00 4 - 0
65.00 4 - 1 110.00 4 - 2
10.00 0 - 0 6.00 1 - 1
14.00 2 - 2 45.00 Other
نتیجه دقیق نیمه اول
20.00 Other 17.00 0 - 2
5.25 0 - 1 90.00 2 - 2
7.60 1 - 1 2.55 0 - 0
25.00 2 - 1 13.00 2 - 0
4.60 1 - 0 28.00 1 - 2
هندیکپ
1.45 Freiburg +1 7.25 Draw (Freiburg -2)
13.00 Freiburg -2 19.00 Eintracht Frankfurt -2
9.00 Draw (Freiburg +2) 1.10 Freiburg +2
1.60 Eintracht Frankfurt +1 4.10 Draw (Freiburg -1)
4.90 Freiburg -1 6.25 Eintracht Frankfurt -1
4.50 Draw (Freiburg +1) 1.15 Eintracht Frankfurt +2
نیمه اول / دو نیمه
3.80 Freiburg / Freiburg 5.00 Draw / Freiburg
25.00 Eintracht Frankfurt / Freiburg 12.00 Freiburg / Draw
4.50 Draw / Draw 13.00 Eintracht Frankfurt / Draw
27.00 Freiburg / Eintracht Frankfurt 5.75 Draw / Eintracht Frankfurt
4.80 Eintracht Frankfurt / Eintracht Frankfurt
نتیجه نیمه اول
3.05 Freiburg 2.00 Draw 3.50 Eintracht Frankfurt
First Goal Time
10.00 No Goal 16.00 71-80 minute
11.50 61-70 minute 9.00 51-60 minute
6.75 41-50 minute 6.00 31-40 minute
4.80 21-30 minute 4.00 11-20 minute
3.80 1-10 minute 15.00 81 minute - Full-Time
تعداد گل
19.00 6+ 3.30 0 - 1
1.85 2 - 3 4.00 4 - 5