برنده مسابقه
1.32 Simon Whitlock 3.10 Richard North