برنده نهایی
1.05 United States W. 750.00 Nigeria W.
1000.00 Puerto Rico W. 750.00 Argentina W.
750.00 South Korea W. 400.00 Greece W.
125.00 Japan W. 175.00 China W.
100.00 Turkey W. 90.00 Belgium W.
50.00 Canada W. 17.00 Spain W.
20.00 France W. 13.00 Australia W.
500.00 Senegal W.