برنده نهایی
2.10 New Zealand 2500.00 Russia
2000.00 Namibia 1000.00 United States
1000.00 Tonga 1000.00 Georgia
750.00 Italy 500.00 Fiji
300.00 Samoa 125.00 Japan
25.00 Scotland 30.00 Argentina
18.00 Wales 20.00 France
5.50 Ireland 7.00 England
11.00 South Africa 8.50 Australia
2500.00 Uruguay