برنده نهایی
2.10 New Zealand 750.00 Italy
1000.00 Georgia 1000.00 Tonga
1000.00 Canada 2000.00 Romania
1000.00 United States 2000.00 Namibia
2500.00 Russia 500.00 Fiji
300.00 Samoa 125.00 Japan
7.00 Australia 11.00 South Africa
4.75 England 8.00 Ireland
22.00 France 18.00 Wales
25.00 Argentina 40.00 Scotland
2500.00 Uruguay