برنده نهایی
1.90 Juventus 2000.00 Udinese
5000.00 Genoa 2000.00 Chievo
5000.00 Cagliari 5000.00 Verona
2000.00 Bologna 5000.00 Crotone
5000.00 SPAL 1000.00 Sampdoria
5000.00 Sassuolo 2.10 Napoli
25.00 Inter Milan 25.00 Roma
1000.00 Milan 60.00 Lazio
1000.00 Fiorentina 1000.00 Torino
1000.00 Atalanta 5000.00 Benevento
قرار ۱-۴
1.01 Juventus 150.00 Udinese
250.00 Genoa 250.00 Chievo
250.00 Cagliari 250.00 Verona
250.00 Bologna 250.00 Crotone
250.00 SPAL 100.00 Sampdoria
250.00 Sassuolo 1.01 Napoli
1.40 Roma 50.00 Milan
1.40 Inter Milan 1.50 Lazio
75.00 Fiorentina 150.00 Torino
30.00 Atalanta 500.00 Benevento
سقوط
1.01 Benevento 500.00 Fiorentina
250.00 Torino 500.00 Atalanta
15.00 Sassuolo 500.00 Sampdoria
50.00 Udinese 8.00 Genoa
15.00 Chievo 8.00 Cagliari
30.00 Bologna 1.33 Verona
1.60 Crotone 2.10 SPAL
250.00 Milan