برنده نهایی
1.80 England 3.00 Ireland
15.00 Wales 18.00 France
10.00 Scotland 1000.00 Italy