برنده نهایی
2.75 Gyori Audi ETO KC W. 3.75 CSM Bucuresti W.
4.50 Rostov-Don W. 4.00 Vardar SCBT
30.00 Ferencvárosi TC W. 50.00 Metz W.
200.00 Midtjylland W. 200.00 Buducnost W.