برنده مسابقه
1.01 1 1.01 2
برنده ‌ست اول
1.00 1 1.00 2
1st Game Winner (1st set)
1.00 1 1.00 2