نتیجه مسابقه
23.00 1 8.25 Draw 1.05 2
شانس دوبرابر
7.00 1 or Draw
برد تیم مهمان با صفر
2.00 Yes 1.67 No
کلین شیت
2.00 2
نتیجه مسابقه / هر دو تیم گل می زنند
23.00 1 / Yes 8.25 Draw / Yes
2.00 2 / Yes 2.00 2 / No
نتیجه دقیق
30.00 3 - 2 14.00 1 - 4
30.00 2 - 4 75.00 3 - 4
40.00 1 - 5 35.00 0 - 5
80.00 2 - 5 100.00 1 - 6
100.00 0 - 6 12.00 0 - 4
14.00 2 - 3 90.00 4 - 2
100.00 4 - 3 4.70 1 - 2
10.00 2 - 2 35.00 3 - 3
4.00 0 - 2 5.00 0 - 3
6.25 1 - 3 100.00 3 - 5
تعداد گل
1.72 2 - 3 2.05 4+
پیش بینی‌ نه مساوی
10.00 1
تیم مهمان نیمه اول بالا/پایین
1.50 Even 2.30 Odd
شانس دوبرابر و هر ۲ تیم گل می زنند
7.00 1 / Draw & Yes 1.95 1 / 2 & Yes
1.72 2 / Draw & Yes 2.00 1 / 2 & No
2.00 2 / Draw & No
کلین شیت مهمان
2.00 Yes 1.67 No
تیم میزبان مجموع گل‌ها فرد/زوج
1.55 Even 2.20 Odd
مجموع گل‌ها فرد/زوج
1.75 Even 1.90 Odd
تعداد گل تیم مهمان
1.14 2 - 3 4.50 4+
تعداد گل تیم میزبان
1.17 0 - 1 4.40 2 - 3 50.00 4+
Next Goal in regular time
2.20 1 2.35 2 4.00 No Goal
دو تیم گل می‌‌زنند
1.67 Yes 2.00 No