برنده مسابقه
1.85 1 1.85 2
برنده ‌ست اول
1.85 1 1.85 2